Integrit​y

Integriteit is de (karakter)eigenschap van een individu of organisatie die inhoudt dat die eerlijk en oprecht is. Integriteit wordt ook geassocieerd met professionele verantwoordelijkheid, onkreukbaarheid, rechtschapenheid, zorgvuldigheid, uitlegbaarheid en standvastigheid.

Een integere bedrijfscultuur is te omschrijven als een organisatiecultuur waarin met zich, naast het naleven van wet- en regelgeving, in ruimere zin gedraagt of handelt op een manier die uitlegbaar en te verantwoorden is.

Bedrijfscultuur

Het gedrag van een medewerker in een organisatie wordt mede bepaald door de structuur én de cultuur binnen die organisatie. Integer gedrag van een medewerker wordt dus niet alleen door hem of haar zelf bepaald, maar ook door het gedrag van zijn of haar collega’s. De bedrijfscultuur is een belangrijke interne omgevingsfactor ter inbedding van integer handelen.

Het ontbreken van procedures als het vier-ogen principes en functiescheiding zijn ook vaak een veel voorkomende oorzaak bij integriteitincidenten. Collegialiteit en solidariteit leiden er vaak toe dat misstanden niet of pas heel laat aan het licht komen. De bedrijfscultuur is bepalend voor de wijze waarop een organisatie met integriteit omgaat. Dat betekent dat de organisatie zelf verantwoordelijk kan zijn voor niet-integer of ongewenst gedrag van een medewerker en op deze verantwoordelijkheid kan worden aangesproken.

Voor met name de financiële sector en vastgoedsector is integriteit als expliciete toezichtdoelstelling in wet- en regelgeving opgenomen. Op grond van deze wet- en regelgeving moet een (financiële) onderneming een adequaat integriteitbeleid voeren. Dit beleid moet gericht zijn op:

BamBoo tandwiel GRCI Tegengaan van belangenverstrengeling;
   
BamBoo tandwiel GRCI Tegengaan van betrokkenheid van de onderneming bij:
   
BamBoo tandwiel GRCI Strafbare feiten en wetsovertredingen;
   
BamBoo tandwiel GRCI Bepaalde cliënten; en
   
BamBoo tandwiel GRCI Maatschappelijk onbetamelijk handelen.
   

Integriteitsbeleid

Financiële ondernemingen zijn verplicht om een integriteitsbeleid op te stellen en te implementeren. Hierbij horen onder andere regels ten aanzien van:

BamBoo tandwiel GRCI Belangenverstrengeling;
   
BamBoo tandwiel GRCI Marktmisbruik;
   
BamBoo tandwiel GRCI Incidenten;
   
BamBoo tandwiel GRCI Integer personeel;
   
BamBoo tandwiel GRCI Integere klanten;
   
BamBoo tandwiel GRCI Integer marktoptreden.
   

Gedragscode

Een deel van de nadere uitwerking van het integriteitsbeleid is de gedragscode van een onderneming. Een gedragscode die intern goed functioneert, zal dit ook naar buiten uitstralen. De volgende aspecten kunnen in een gedragscode onder andere naar voren komen:

BamBoo tandwiel GRCI Het centraal stellen van de belangen van de cliënten;
   
BamBoo tandwiel GRCI Handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving;
   
BamBoo tandwiel GRCI Respect in de omgang met collega’s;
   
BamBoo tandwiel GRCI Verantwoorde omgang met informatie;
   
BamBoo tandwiel GRCI Respect voor menselijke waardigheid;
   
BamBoo tandwiel GRCI Aanvaarding van eigen verantwoordelijkheid;
   
BamBoo tandwiel GRCI Handelen in overeenstemming met het gestelde vertrouwen;
   
BamBoo tandwiel GRCI Beroepsmatige zorgvuldigheid; en
   
BamBoo tandwiel GRCI Voorkomen belangenverstrengeling (waaronder nevenfuncties en schenkingen/uitnodigingen).
   

Integriteitsmanagement

BamBoo richt zich op de bevordering van de integriteit door het ondersteunen van organisaties bij het beoordelen en opstellen van regels, procedures, processen en maatregelen die integriteit duurzaam kunnen borgen. Anderzijds ondersteunt BamBoo organisaties bij het stimuleren van de bewustwording, oordeelsvorming van de medewerkers en het ethische klimaat binnen de organisatie. Kortom, wij richten ons op ondersteuning van zowel de structuur als de cultuur van organisaties op het gebied van integriteit. Welke waarden en normen zijn richtinggevend voor de medewerkers bij het uitoefenen van hun taak en functie? Op welke manier kun je gepast gedrag bevorderen?

Integer handelen

BamBoo tandwiel GRCI De integriteit van de manager.
   
BamBoo tandwiel GRCI Het managen van integriteit.
   
BamBoo GRCI tandwiel