Privacy verklaring

Via de website van Bamboo internet B.V. (hierna: Bamboo) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bamboo acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Bamboo persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Bamboo u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Bamboo uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Bamboo daar wettelijk toe verplicht is;
 • Bamboo passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Bamboo dit ook eist van partijen die in opdracht van Bamboo persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.
  In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van onze website, het invullen van de offertepagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • Inloggegevens;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Kvk-nummer en btw-nummer;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website www.bamboo.nl
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Bamboo maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Cookies

Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.

Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo:

 • Hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
 • Hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de certificering van Google te bekijken.

Websites van derden
De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar u persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In veel gevallen kunt u ook uw gegevens inzien of wijzigen als u middels het klantenpaneel bent ingelogd.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Bamboo kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met Bamboo, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Per post: Goirkekanaaldijk 14, 5046 AT Tilburg (Nederland)
Per e-mail: info@bamboo.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Bamboo u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Bamboo uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.